Duurzaamheid

 401

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken. De ambitie voor de bouw was om een BREEAM-NL Nieuwbouw Very Good certificaat te behalen voor de Retail functie (eindscore minimaal 55%). Bij het verwezenlijken van de ambitie speelde de medewerking van de toekomstige gebruikers, beheerders en eigenaren een belangrijke rol. Het certificaat Very Good werd behaald en afgegeven door het Dutch Green Building Council.

Vijf jaar na opening valt Markthal onder BREEAM-NL In-Use. Dit is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaandegebouwen continu te verbeteren. Meer informatie over BREAAM-NL kan gevonden worden op https://www.breeam.nl/over-breeam.

 BREAAM VERY GOOD

 

 

 

 

 

 

ISO Certificering 

De Markthal is structureel bezit met het milieu en het verbeteren van haar milieuprestaties. Wisten jullie Markthal ISO 14001 gecertificeerd is? Dat betekent dat we een milieuhandboek hebben opgesteld dat voldoet aan de eisen zoals deze beschreven zijn in de ISO 14001 norm en dat dit (management) systeem geïmplementeerd wordt. Uiteraard werken we op een dagelijkse basis volgens dit opgezette systeem.

ISO 14001 positive print CMYK

 

Duurzame energie

De energie die nodig is om Markthal Rotterdam te verwarmen en te koelen, wordt in het gebouw zelf op een duurzame wijze opgewekt door toepassing van energieopslag in de bodem in combinatie met warmtepompen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van CO2 naar de atmosfeer.

Duurzame energie waterpomp

 

Openbaar vervoer

Vanwege de ligging en nabijheid van openbaar vervoer (bus, tram, metro en trein) zullen bezoekers middels een vervoersinformatiepunt worden geïnformeerd over actuele vertrektijden

Op de marktvloer is een informatiepaneel opgenomen, dat altijd de actuele vertrektijden van station Blaak toont. Bezoekers worden hierdoor gestimuleerd om met het openbaar vervoer te komen. Dit resulteert in een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar de atmosfeer.

 

Parkeergarage

In de parkeergarage zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd om het gebruik van deze auto’s te stimuleren.

Oplaadpunten

Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, zijn sommige parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage voorzien van elektrische oplaadpunten. Dit resulteert in een lagere uitstoot van schadelijke stoffen naar de atmosfeer.

 breeam 2

 

 

Ecologie

Vleermuisverblijven geintegreerd in de spouw

Op de 11e verdieping van de westgevel van Markthal zijn vier vleermuisverblijven in de spouw geïntegreerd. Het enige wat je hiervan zou kunnen zien in de invliegopening van 2 cm hoog bij 18 cm breed. De rest van het verblijf is weggewerkt in de (spouw) muur.
De vleermuissoorten die in Nederland voorkomen, slapen op verschillende locaties. Enkele soorten verblijven in boomholten, andere soorten verblijven in bebouwing. De geïntegreerde verblijven in Markthal zijn specifiek bedoeld voor gebouwbewonende soorten van de stedelijke omgeving. Dit geldt vooral voor de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de meest algemene soort in Nederland. Omdat de vleermuisverblijven zo hoog in de gevel zijn geplaatst (weinig lichtverstoring) is de kans aanwezig dat de zeldzame tweekleurige vleermuis (Vespertillo murinus) ook gebruik gaat maken van de kaste.
De verblijven zijn gerealiseerd aan de zonzijde van het gebouw, zodat het er voldoende warm wordt voor de vleermuizen. Het oppervlak rondom de invliegopening is ruw, waardoor vleermuizen zich kunnen vastgrijpen en vervolgens de opening in kunnen kruipen. De verblijven zijn geschikt als zomerverblijfplaats voor groepen vrouwtjes, als paarverblijfplaats in het najaar en als winterverblijfplaats gedurende de winterslaap.

Door het aanbrengen van neststenen voor de gierzwaluw en vleermuiskasten wordt de ecologische waarde van het project vergroot.

 

Gierzwaluwverblijven aan de muur bevestigd

Op de 1e verdieping van de noordgevel van Markthal zijn tien gierzwaluwverblijven en aan de muur bevestigd. Je zou deze moeten kunnen zien. Huizen, kantoorgebouwen, hotels, kerken en andere bouwsels van de mens zin voor de gierzwaluw (Apus apus) als een rotslandschap vol met holtes. Enkele van deze holtes in gebouwen zijn voor deze koloniebroeder prima geschikt om in te broeden. In Markthal zijn maar weinig geschikte holtes voor deze soort aanwezig, waardoor er specifiek voor de gierzwaluw nestkasten geplaatst zijn.
De gierzwaluw is een bijzondere soort. Een groot deel van hun leven bevinden ze zich in de lucht. Ze slapen en paren er soms zelf. Alleen tijdens de broedtijd (mei-juni) bevinden ze zich op het nest. Gedurende de winter is de soort, overwinterend in tropisch Afrika, afwezig in ons land. Omstreeks eind april keren ze weer massaal terug naar dezelfde plek in het steldijk gebied van Nederland waar ze (ondermeer boven het winkelend publiek) veelal luid roepend door de lucht cirkelen. Hierbij kunnen ze snelheden bereiken van wel 120 km/u.
Een gierzwaluwgezin vangt per dag wel 20.000 insecten. Bladluizen, vliegende mieren, zweefvliegen, spinnetjes, kortom alles wat zich als insect in de lucht bevindt en geen angel heeft, wordt verorberd. Vooral vroeger was deze voor de mens nuttige vogel vanwege het opruimen van de insecten, erg geliefd.

Gierzwaluw Square

 

Duurzame hulpbronnen

In het ontwerp van Markthal is gezocht naar oplossingen om het verbruik van hulpbronnen te reduceren. Het gebruik van bodemenergie en het ontbreken van gasaansluitingen voor verwarming zijn voorbeelden hiervan.

Natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen of drinkwater, worden in toenemende mate schaarser. Daarnaast is er de noodzaak om de uitstoot van CO2 naar de atmosfeer te beperken, om opwarming van de aarde tegen te gaan.

De totale uitstoot van CO2 in Nederland wordt voor een groot deel veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen om gebouwen te verwarmen en te koelen. De Nederlandse overheid heeft daarom als doelstelling om vanaf 2020 alleen nog energieneutrale gebouwen te bouwen.

 

Afvalbeheer

Gescheiden afval laten verwerken bespaart al gauw zo’n 70 of 80 euro per ton, omdat het dan meteen kan worden gerecycled. In Markthal scheiden we verschillende afvalstromen. Op deze bouw is gesorteerd op bouw- en sloopafval, puin, hout, papier/karton, metaal en bedrijfsafval. Afvalscheiding op de bouw is dus winst voor het milieu en makkelijk verdiend!

 

Bewuste bouwers

Aandacht voor de omgeving, medewerkers en het milieu, veilig werken, dat is waar een bewuste bouwer voor staat. Bij de bouw van Markthal zijn de 5 pijlers van bewuste bouwers gehanteerd.
Een bouwplaats die werkt volgens de gedragscode van de Bewuste Bouwers onderscheidt zich van een reguliere bouwplaats ten aanzien van vijf aspecten.

Bewust
Medewerkers op de bouwplaats zijn zich bewust van hun omgeving. Zij informeren de omgeving voor en tijdens de bouw over de werkzaamheden en staan open voor suggesties om overlast en verkeershinder te minimaliseren. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

Veilig
Medewerkers op de bouwplaats geven veiligheid - van zichzelf, bezoekers en de omgeving –de hoogste prioriteit.

Milieu
Op de bouwplaats is oog voor het milieu, onder meer door goed afvalmanagement en energiebesparing.

Verzorgd
De bouwplaats is schoon en opgeruimd.

Sociaal
De medewerkers op de bouwplaats realiseren zich dat ze het visitekaartje van hun bedrijf zijn en stellen zich professioneel, vriendelijk en open op ten opzichte van hun omgeving. De bouwbedrijven zorgen goed voor hun medewerkers.

tilleman 20130909 0048

Functieverdeling

In het ontwerp zijn de volgende functies en bruto vloeroppervlakten (NEN2580) aanwezig:

De in Markthal opgenomen appartementen (228 stuks) maken geen deel uit van het BREEAM certificaat.

Energieverbruik

Het volgende energie verbruik is geprognotiseerd:

 

Meer informatie?

Voor meer achtergrondinformatie over de duurzame maatregelen die in het gebouw zelf en tijdens de bouw zijn uitgevoerd (educatieve informatie BREEAM credit MAN-10), kun je gebruik maken van de informatiepanelen die op verschillende plekken op de marktvloer zijn geplaatst.